« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Sprawozdanie Prezesa z działalności klubu za okres 4 lat.

SPRAWOZDANIE

z działalności Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta” w Augustowie

za okres  od dnia  20.03.2015 r. do dnia 15.02.2019 r.

Szanowni zebrani!

         Odbywające się w dniu dzisiejszym Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów dotyczy 4 – letniego okres działalności Klubu. Był to trudny okres       w działalności Stowarzyszenia w stosunku do poprzednich kadencji. Zachodzące      w dalszym ciągu przemiany społeczno – gospodarcze w kraju i mieście Augustów, w szczególności trudne dla sportu, spowodowały, że Zarząd Klubu i jego biuro wykonawcze starały się sprostać nowym wyzwaniom i nie zaprzepaścić dotychczasowego, ponad siedemdziesięcioletniego dorobku. Celem nadrzędnym wszelkich działań było stworzenie jak tylko było możliwe optymalnych warunków do uprawiania sportu zawodników poszczególnych sekcji i osiągania przez nich znaczących  wyników sportowych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

         Przechodząc do omówienia działalności organizacyjnej zacznijmy od oceny pracy Zarządu Klubu, który został wybrany w dniu 20 marca 2015 roku na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów w następującym składzie:

 1. Adam Sieńko  – Prezes
 2. Zdzisław Sadowski – Wiceprezes
 3. Krzysztof Mirosław Andruszkiewicz – Wiceprezes
 4. Waldemar Rusiłowski – Sekretarz
 5. Piotr Markiewicz – Skarbnik
 6. Leszek Stanisław Cieślik – członek
 7. Andrzej Palka – członek
 8. Benedykt Kozłowski – członek
 9. Andrzej Masiewicz – członek
 10. Bartłomiej Poźniakowski – członek
 11. Konrad Rumiński – członek.

W trakcie kadencji nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu Klubu. W dniu 29 września 2017 roku Leszek Cieślik złożył rezygnację z członka Zarządu Klubu. W dniu 11 stycznia 2018 r. zmarł członek Zarządu Klubu Konrad Rumiński – wieloletni działacz, sponsor i przyjaciel Sparty. Nastąpiły również zmiany w składzie biura Klubu. W dniu 15 października 2017 r. zmarł  Dyrektor Klubu Romuald Karboński, osoba niezwykle zaangażowana w działalność AKS Sparta. W tej chwili proszę o powstanie i uczczenie minutą milczenia zmarłych. Obecnie w biurze Klubu pracują 2 osoby: Eliza Zakrzewska Główna Księgowa, zatrudniona na ¾ etatu i od listopada 2017 r. Łucja Sznejder na stanowisku pracownik biura z refundacją kosztów zatrudnienia przez Urząd Pracy w Augustowie.

         W trzech sekcjach sportowych Klub zatrudnia następującą kadrę szkoleniową:

 1. Kajakarstwo :
  1. Jerzy Grąbczewski – trener I klasy, pełny etat
  1. Adam Wysocki – instruktor, ½ etatu
 2. Narciarstwo wodne:
  1. Maciej Krzywiński – trener II klasy, pełny etat
 3. Piłka nożna:
  1. Rafał Harasim – trener UEFA B, umowa zlecenie
  1. Karol Salik – właściciel szkółki bramkarskiej (w rundzie wiosennej)
  1. Marcin Kłoczko – trener II klasy, umowa zlecenie
  1. trenerami drużyn juniora młodszego byli:

  Mieczysław Sobolewski – trener II klasy oraz Tomasz Kamiński (w rundzie wiosennej) -trener UEFA B, w ramach umowy zlecenia

 • Szkoleniowcy Akademii Piłkarskiej, którzy otrzymywali wynagrodzenie na podstawie umowy – zlecenia ze środków finansowych Akademii Piłkarskiej – trenerzy i instruktorzy: Marcin Kłoczko, Łukasz Bućko, Piotr Chabasiński, Aleksander Filipow i Tomasz Kamiński (do 2018r.). Do grupy szkoleniowców  dołączyli: Mateusz Niedźwiecki, Paweł Zaniewski, Paweł Sakowicz.

         Przez cztery lata społecznej pracy Zarządu klubu odbyło się 30 posiedzeń Zarządu Klubu i 4 posiedzenia Prezydium Zarządu Klubu. Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 76 %.

Na każde zebranie zapraszany był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Na zebraniach rozpatrywano sprawy dotyczące:

 • Działalności finansowej Klubu i poszczególnych sekcji sportowych
 • Działalności sportowo – szkoleniowej i uzyskanych wyników sportowych
 • Sprawy organizacji, przebiegu i podsumowania organizacji zawodów sportowych
 • Sprawy organizacyjne i wykonawcze, w tym obchody 70-lecia AKS Sparta.

         Zarząd Klubu oraz społeczni działacze skupieni wokół sekcji sportowych w okresie 4 lat, poza uzyskiwaniem środków finansowych na działalność statutową, starali się w miarę możliwości poprawić bazę materialną przy wspólnym działaniu z samorządem miasta, powiatu, województwa i związków sportowych.

         Po wielu latach i staraniach wielu osób, polepszyły się warunki techniczne do treningów i rozgrywek piłkarzy. W 2018 roku zostało zmodernizowane i oddane do użytku pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej na stadionie CSiR przy ul. Tytoniowej. Duży wkład pracy w przygotowanie właściwej dokumentacji wnieśli trenerzy piłki nożnej z Rafałem Harasimem na czele. Hangar przy ul. Rybackiej, z którego korzystali kajakarze został zdemontowany w 2018 r.  i aktualnie czekamy na rozwiązanie organizacyjne powstającej bazy , określanej przez Klub jako baza sportów wodnych. W dalszym przechowywaniu sprzętu niezbędnego do trenowania zawodnikom sekcji wodnych z pomocą przyszło Starostwo Powiatowe, w szczególności  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy ul. Zarzecze.

         Zawodnicy Sparty trenują na salach gimnastycznych augustowskich szkół podstawowych oraz I i II Liceum Ogólnokształcącego. Są prowadzone zajęcia treningowe na siłowni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie oraz zajęcia szkoleniowe na basenie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Prowadzone są treningi biegowe w terenie. W sekcjach wodnych (poza okresami, kiedy jest to niemożliwe ze względu na warunki atmosferyczne), trwają systematyczne, codzienne zajęcia treningowe na wodzie. Ponadto zawodnicy sekcji piłki nożnej korzystają z  boiska głównego, szatni, pokoju dla sędziów, płyty „Orlika” Centrum Sportu i Rekreacji oraz „Orlika”  przy Szkole Podstawowej nr 3.

Do prawidłowej i dobrze prowadzonej działalności Klubu, osiągania znacznych wyników sportowych – potrzebne są środki finansowe.

Główne dochody Klubu pochodzą z następujących źródeł:

 • Dotacji na zadania zlecone z Urzędu Miasta w Augustowie
 • Dotacji na zadania zlecone z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku
 • Dotacji na organizację imprez sportowych z Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
 • Umów sponsorskich zawieranych z firmami z Augustowa, regionu i Polski
 • Darowizny
 • Składki członkowskie.

W tym miejscu muszę podkreślić, że wszyscy zawodnicy uzyskali możliwość trenowania i uczestnictwa w zawodach zgłoszonych przez kadrę szkoleniową. Decyzją Zarządu nie ograniczano możliwości treningowych i startowych. Zagadnienia te  były omawiane rokrocznie podczas zebrań sprawozdawczych za  poszczególne lata. Dane z 2018 roku zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym przez Głównego Księgowego Klubu.

Bardzo ważnym elementem w działalności Klubu jest współpraca z firmami               i przedsiębiorstwami z terenu miasta Augustowa, Białegostoku i Warszawy. W okresie ostatnich czterech lat Sparta współpracowała z wieloma podmiotami.

Do naszych nieocenionych partnerów i przyjaciół należą, i ufamy, że to nie zmieni się:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Giga”
 • „Balt-Yacht” Krystyna i Benedykt Kozłowscy Spółka Jawna
 • Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.
 • Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie
 • Plast Service Pack w Warszawie Konrad Rumiński
 • Augustowianka Sp. z o.o.
 • Przychodnia Lekarska „Eskulap” Zdzisław Sadowski
 • British American Tobacco Polska S.A.
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe „Predom” w Warszawie
 • Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
 • Augustowska Spółdzielnia Spożywców „Społem”
 • Bank Zachodni WBK SA
 • Nadleśnictwo Augustów
 • Starostwo Powiatowe w Augustowie
 • Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN Andrzej Masiewicz
 • Grill Bar w Augustowie Waldemar Rusiłowski
 • Bank Spółdzielczy w Augustowie
 • Dobkowski Paliwa Tomasz Dobkowski
 • Hotelik “Karmel” Ryszard Iwaszkiewicz
 • Sklep Metalowy Leszek Czajkowski
 • Urząd Marszałkowski w Białymstoku
 • Fundacja „Partnerstwo” w Warszawie
 • Augustowskie Placówki Kultury
 • Żegluga Augustowska
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie
 • Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
 • PKS w Suwałkach S.A.

Należy zaznaczyć, że z każdym rokiem coraz trudniej o nowych sponsorów, a i obecni nie zawsze mają możliwość przekazywania środków finansowych na działalność statutową Klubu.

         Najważniejszym partnerem i sponsorem Klubu, poprzez zadania zlecone, jest Urząd Miejski w Augustowie.

Otrzymane środki finansowe z Urzędu Miasta stanowią 26,68 % budżetu Klubu.

         Kończąc przedstawianie danych finansowych Klubu za okres sprawozdawczy należy poinformować zebranych o sytuacji na początku 2019 roku. W styczniu została podpisana umowa z Urzędem Miejskim na realizację zadania zleconego w kwocie 190.000,00 zł. W związku z planowanymi zmianami finansowania sportu w Augustowie nie zostały odnowione umowy i porozumienia z dotychczasowymi sponsorami ze spółek miejskich. Obecnie został powołany zespół do opracowania projektu uchwały dotyczącej finansowania sportu w Augustowie. Planowany termin zakończenia prac to koniec I kwartału 2019 r. Należy mieć nadzieję, że w wyniku nadchodzących zmian, Klub z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją i niemałymi osiągnięciami uzyska dofinansowanie w należnej wysokości, pozwalającej na normalne funkcjonowanie i zapewnienie zawodnikom możliwości uprawiania sportu, podnoszenia umiejętności i osiągania coraz lepszych wyników sportowych na arenie krajowej i zagranicznej. Nierozwiązany jest także problem godnego wynagrodzenia trenerów.

         Przejdźmy do działalności Klubu. Do cyklicznych, a w niektórych przypadkach, sztandarowych imprez sportowych organizowanych co roku przez klub Sparta oraz jednocześnie promujących miasto Augustów w kraju i na świecie, należą:

 •  Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endurance (w tym roku  planowane w terminie 12-14.07.2019 r.),
 • Międzynarodowe Zawody Lotto Netta Cup Memoriał Zygmunta Kowalika (w tym skoki nocne; planowane w terminie 26-27.07.2019 r.).

W minionym czteroleciu odbywały się także:

 • Zawody na nartach wodnych – Śnieg i Woda Baltic Cup, których pomysłodawcą, organizatorem i wykonawcą w znacznej mierze był Maciej Krzywiński – trener sekcji narciarstwa wodnego,
 • Mistrzostwa Polski w narciarswie wodnym,
 • Międzynarodowe zawody – 50-lecie kajakarstwa,
 • Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w kajakarstwie,
 • Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie
 • Rozgrywki mistrzowskie Podlaskiego Związku Piłki Nożnej,
 • Turniej Sparta Cup pamięci Romualda Kabrońskiego.

         Przechodząc do omówienia wyników sportowych poszczególnych sekcji Klubu należy zaznaczyć, iż dotyczyć one będą tylko najważniejszych osiągnięć (medalowych) i tylko z 2018 roku, ponieważ sukcesy sportowe w każdym roku były przedstawiane sukcesywnie. Lista zawodników, którzy święcili triumfy, zdobywali mistrzostwa w kraju i za granicą jest na tyle długa, że zajęłaby zbyt wiele miejsca i czasu.

Sekcja kajakowa

Sekcja kajakowa liczy około 35 zawodników i zawodniczek, którzy systematycznie trenują i biorą udział w zawodach krajowych i zagranicznych.

Szkoleniowcami tej sekcji są Jerzy Grąbczewski – trener I klasy i Adam Wysocki – instruktor. Adam Wysocki jednocześnie startuje jako zawodnik Sparty.

W 2018 roku zawodnicy sekcji kajakowej, biorąc udział w zawodach różnych szczebli,  także w  Mistrzostwach Polski, Europy i Świata, zdobyli łącznie 89 medali, w tym 31 złote, 34 srebrne i 24 brązowych.

Uczestniczyli i zdobywali sukcesy w następujących zawodach:

 • Memoriał im. Ireneusza Skowrońskiego Międzynarodowe i Ogólnopolskie Regaty Kajakowe, Białystok 05.05.2018 r.
 • 34. Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Sztumie 18-20.05.2018 r. (Edyta Dzieniszewska – Kierkla -1 miejsce w konkurencji K-1 10.000 m seniorek)
 • Regaty Eliminacyjne Juniorów w Bydgoszczy 08-10.06.2018 r.
 • Mistrzostwa Europy w Serbii 08-10.06.2018 r.
 • Międzynarodowe Zawody Galves Regatta Troki, Litwa 15-17.06.2018 r.
 • 81. Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajakarstwie Klasycznym, Poznań 04-07.2018 r. (Edyta Dzieniszewska – Kierkla w kategorii K-1 na dystansie 1000 m zdobyła tytuł Mistrzyni Polski z wynikiem 3:59.454. Brązowy medal zdobył Adam Wysocki w kategorii K-1 na 5000 m).
 • 33. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie Klasycznym i Mistrzostwa Polski Młodzików w Bydgoszczy  3-5.08.2018 r.  (Grzegorz Trochim w kategorii K-1 2000 m zdobył tytuł wicemistrza  Polski Młodzików).
 • 24. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów w kajakarstwie klasycznym, poznańska Malta 09-12.08.2018 r. (Mikołaj Walulik i Łukasz Barszczewski w konkurencji K-2 500 m zajęli trzecie miejsce, w wyścigu na 5 km zdobyli srebrne medale).
 • Mistrzostwa Globu Weteranów, Portugalia 14.08.2018 r. (Startowali Adam Wysocki, Marcin Garbacz i Karol Garbacz. Zdobyli srebrne medale: Adam Wysocki dwukrotnie: w  kategorii K-1 1000 m i w K-2 1000 wraz z zawodnikiem innego klubu. Trzeci srebrny medal trzej augustowianie wraz z zawodnikiem innego klubu w kategorii K-4 na 500 metrów).
 • Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie, w Montemor-o-Velho (Portugalia) 24-26.08.2018 r.
 • Mistrzostwa Polski Masters w Wałczu 08-09.09.2018 r. (W konkurencji K-4 1000 m nasza czwórka zawodników w składzie: Karol Garbacz, Marcin Garbacz, Andrzej Markiewicz, Adam Wysocki zdobyła złoty medal).
 • Mistrzostwa Makroregionu Warmińsko-Mazurskiego Młodzików  na dystansie 2000 m w Olsztynie 08-09.09.2018 r. (Złote medale zdobyli: Grzegorz Trochim w konkurencji K-1 2000 m oraz Kacper Dubnicki i Wojciech Polkowski w K-2 2000 m; srebrny medal w konkurencji K-4 2000 m – Grzegorz Trochim, Paweł Rutkowski, Jakub Barszczewski i Dawid Roszko; brązowy medal – Kacper Dubnicki w konkurencji K-1 2000 m).
 • Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Węgorzewo 15.09.2018 r. (Wyniki: K-1 200 m seniorów: Adam Wysocki -2 miejsce, Marcin Garbacz – 3 miejsce; K-2 200 m młodzików: Polkowski Wojciech i Dubnicki Kacper – 1 miejsce,  K-2 200m seniorów: Adam Wysocki i Marcin Garbacz – 1 miejsce; K-2 200 m dziewcząt Skowrońska Natalia i Nebelska Aleksandra – 1 miejsce; K-1 200 m junior młodszy Walulik Mikołaj – 2 miejsce, Barszczewski Łukasz – 3 miejsce; K-1 juniorki: Skorupa Faustyna – 2 miejsce, Twardowska Aleksandra – 3 miejsce; Kajak – Polo: Goworowska Emilia  – 1 miejsce, Grochowska  Aleksandra – 2 miejsce; K-2 200 m chłopców: Dziemitko Michał i Roszko Dawid – 3 miejsce;  K-1 200 m młodzików: Grzegorz Trochim – 2 miejsce, Dubnicki Kacper – 3 miejsce; K-1 200 m dziewcząt: Nebelska Aleksandra – 3 miejsce; K-2 200 m junior młodszy: Walulik Mikołaj i Barszczewski Łukasz – 2 miejsce).
 • 32. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Maratonie Kajakowym Gorzów Wielkopolski 28-30.09.2018 r.
 • Ogólnopolskie konsultacje seniorów Wałcz 27-29.04.2018 r. i II Puchar Polski
 • Ogólnopolskie konsultacje juniorów Wałcz 20-22.04.2018 r.

Najbardziej znana zawodniczka seniorka Edyta Dzieniszewska – Kierkla, która w ostatnim 4-leciu uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich w 2016 r. w Brazylii, była członkiem kadry narodowej. W szkoleniach kadry narodowej uczestniczyli także nasi zawodnicy juniorzy młodsi Łukasz Barszczewski i Mikołaj Walulik.

Ogółem zawodnicy sekcji kajakowej we wszystkich zawodach, w różnych kategoriach wiekowych w okresie mijającego 4-lecia zdobyli łącznie 314 medali, w tym 106 złotych, 107 srebrnych i  101 brązowych.

Sekcja narciarstwa wodnego

Sekcja narciarstwa wodnego od lat osiąga bardzo dobre wyniki sportowe liczące się w kraju, a w ostatnim okresie w Europie w kategoriach młodzieżowych i seniorskich także z sukcesami na arenie światowej. Sekcja liczy 10 zawodników, trenerem jest Maciej Krzywiński.

Największe sukcesy w minionym roku odnieśli Kamil Borysewicz i Maja Piątek, którzy  zostali powołani do kadry Polski w narciarstwie wodnym. W grudniu 2018 r., na wniosek PZMWiNW, Kamil Borysewicz otrzymał Puchar Prezydenta RP za szczególne osiągnięcia.

Narciarze wodni startowali w wielu imprezach w kraju i za jego granicami, w tym w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach oraz Pucharach Europy i Świata, w poszczególnych kategoriach i konkurencjach za motorówką lub wyciągiem.

W 2018 roku zawodnicy tej sekcji uzyskali łącznie 50 medali, w tym 23 złote, 16 srebrnych i 11 brązowych.

W 2018 roku w Augustowie odbyły się trzy imprezy sportowe w narciarstwie wodnym:

 • po raz pierwszy Międzynarodowe zawody w slalomie na nartach wodnych Baltic Cup I 16-17.06.2018r. (Maja Piątek i Krzysztof Sobecki -1 miejsce, Gabriela Koszycka, Igor Domaszewski i Kamil Borysewicz – 2 miejsce).
 • Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym w slalomie za motorówką 13-14.07.2018 r. (Maja Piątek i Kamil Borysewicz – złote medale, Igor Domaszewski – srebrny medal).
 • Konkurs Skoków na Nartach Wodnych Lotto Netta Cup – Memoriał Zygmunta Kowalika 15.07.2018r. W zawodach startowali głównie zawodnicy augustowskich klubów. Igor Domaszewski – złoty medal, Jakub Karpiński – srebrny, Karol Wnukowski – brązowy. W kategorii open mężczyźni Kamil Borysewicz – złoty medal, Erwin Zawadzki (zawodnik reprezentujący AKS Sparta w zawodach na nartach wodnych za motorówką, w zawodach na nartach za wyciągiem reprezentujący MOS Augustów) – srebrny medal. W kategorii Open kobiet Maja Piątek – srebrny medal.

Ponadto zawodnicy Sekcji narciarstwa wodnego Sparty uczestniczyli w Mistrzostwach Polski:

 • W  Żninie  w skokach na nartach wodnych za motorówką 21-22.07.2018 r. (Maja Piątek zdobyła złoty medal w skokach w kategorii U14, brązowy w kategorii Open kobiet. W kategorii U 14 chłopców Jakub Karpiński zajął 3 miejsce. W kategorii Open mężczyzn Kamil Borysewicz zdobył złoty medal, Erwin Zawadzki  srebrny medal).
 • W Jaworznie w narciarstwie wodnym za motorówką 28 – 29.07.2018 r. (W kategorii U 14 Maja Piątek – 3 złote medale, w kategorii Open kobiet w skokach – brązowy medal. W kategorii Open mężczyźni w slalomie  i skokach Kamil Borysewicz zdobył złote medale, Erwin Zawadzki  w skokach – srebrny medal. Łączna klasyfikacja indywidualna w kategorii Open – mężczyźni Kamil Borysewicz  – złoty medal, Erwin Zawadzki – brązowy medal. W kategorii U 14 chłopców w slalomie i jeździe figurowej – Igor Domaszewski – srebrny medal,  w skokach Jakub Karpiński – brązowy medal). W tych zawodach Klub Sparta zajął drugie miejsce w łącznej klasyfikacji.
 • W Szelmencie w narciarstwie wodnym za wyciągiem 30-31.08.2018 r. (W jeździe figurowej Maja Piątek  i  Igor Domaszewski – srebrne medale,  Kamil Borysewicz –brązowy medal. W slalomie i trójkombinacji Maja Piątek i Kamil Borysewicz – złote medale. W skokach Maja Piątek – złoty medal, Kamil Borysewicz – srebrny medal, Jakub Rutkowski  – brązowy medal).

Kolejne zawody, w których z sukcesami uczestniczyli zawodnicy Sparty:

 • Grand Prix Puchar Europy w Szelmencie 31.08.2018r. – 02.09.2018 r. (Maja Piątek w skokach zdobyła złoty medal, 3. miejsce w  slalomie i trójkombinacji. Kamil Borysewicz w kategorii slalom zdobył złoty medal, w skokach brązowy).
 • Mistrzostwa Świata w skokach na nartach wodnych za wyciągiem w miejscowości Dnipro na Ukrainie 20-23.09.2018 r. (Kamil Borysewicz dzięki  skokowi na odległość 64.4 m wywalczył srebrny medal w kategorii Open).
 • Zawody Spolana Cup w Czechach 22-23.09.2018 r. (W kategorii  skoki: Maja Piątek  i Krzysztof Sobecki  zajęli 1 miejsce, drużynowo Sparta – 3 miejsce).
 • Puchar Świata w skokach na nartach wodnych Chiny 20-23.10.2018 r. (Wśród czternastu najlepszych zawodników na świecie byli dwaj zawodnicy z Augustowa: Kamil Borysewicz (zajął II miejsce) i Erwin Zawadzki (VI miejsce).

Ogółem zawodnicy sekcji nart wodnych we wszystkich zawodach, w różnych kategoriach wiekowych w okresie mijającego 4-lecia zdobyli łącznie 121 medali, w tym 46 złotych, 43 srebrne i  32 brązowe.

Działalność sekcji wodnych, w tym współorganizowane przez nią zawody, poza aspektem sportowym, ma ogromne znaczenie promocyjne i przyczynia się do promowania walorów turystycznych  Pojezierza Augustowsko – Suwalskiego i samego królewskiego grodu nad Nettą. Relacje prasowe, radiowe, telewizyjne propagują walory naszego regionu w całym kraju, a także w Europie i na świecie.

Sekcja piłki nożnej

Sekcja piłki nożnej to najstarsza sekcja działająca w Klubie.  Powstała  praktycznie   w tym samym roku, co Klub „Sparta”  – 72 lat temu. Jest jednocześnie najliczniejsza, skupia około 280 zawodników, w tym zawodników Akademii Piłkarskiej.

Zawodnicy sekcji piłki nożnej zarejestrowani są w Podlaskim Związku Piłki Nożnej w Białymstoku i uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych przez ten Związek. Sekcja składa się z 27 seniorów grających w IV Lidze (trenerzy w rundzie wiosennej 2017/2018 Rafał Harasim i Karol Salik, w rundzie jesiennej 2018/2019 Rafał Harasim i Marcin Kłoczko), 40 trampkarzy trenowanych przez Rafała Harasima i Mateusza Niedźwieckiego, 45 młodzików, których trenuje Łukasz Bućko, 60 orlików trenowanych przez Tomasza Kamińskiego i Marcina Kłoczko, 38 żaków trenowanych przez Pawła Zaniewskiego i Pawła Sakowicza oraz 65 najmłodszych adeptów piłki nożnej trenowanych przez Piotra Chabasińskiego. Zajęcia z bramkarzami w sezonie jesiennym prowadził Karol Salik. Cieszy fakt coraz liczniejszej grupy dzieci uczęszczających na zajęcia piłkarskie, stanowiąc potencjał zawodniczy na przyszłe lata. Grupa juniorów, trenowana przez Mieczysława Sobolewskiego, z powodu trudności kadrowych została wycofana z rozgrywek w rundzie wiosennej.

W sezonie piłkarskim 2017/2018 drużyna  seniorów zajęła 9 miejsce zdobywając 34 punkty, 9 meczów wygranych, 7 remisów i 14 przegrane.

Wyniki rundy jesiennej sezonu 2018/2019:

Sezon  piłkarski     2018/2019   punkty   wygrane   remis   przegrane   bramki
Seniorzy IV liga 11 miejsce 22 7 1 8 29-33
Juniorzy młodsi II Liga Woj. B1 Gr 1 6 miejsce 9 3 0 7 18-35
Trampkarze I Liga Woj. C1 3 miejsce 29 9 2 3 47-25
Młodzicy II Liga Woj. D1 Gr 1 5 miejsce 12 3 3 2 16=12
Orlik E1 Gr 1 2 miejsce 40 13 1 6 65-41
Orlik E2 Gr 1 3 miejsce 15 5 0 7 38-36
Żak F1 Gr 5 3 miejsce 9 3 0 9 19-45

Wyniki sportowe uzyskiwane przez zawodników sekcji piłki nożnej to ogromna zasługa i zaangażowanie wszystkich trenerów i instruktorów, którzy w ostatnich latach  prowadzili szkolenie sportowe, jak również obecnie pracujących trenerów i instruktorów. Trzeba podkreślić fakt dużego napływu dzieci, chcących grać w piłkę nożną, a jednocześnie istnienie sporej migracji zawodników w starszym wieku ze względu na podejmowaną dalszą naukę, studia czy pracę zawodową.

Podsumowując wyniki sportowe uzyskane przez zawodników wszystkich sekcji sportowych należy stwierdzić, że był to dobry okres 4 lat w działalności Klubu.

Szanowni zebrani!

         Zarząd, który zostanie wybrany podczas dzisiejszego zebrania, stanie przed nowymi wyzwaniami. Będzie musiał skoncentrować się jeszcze skuteczniej na pozyskiwaniu dodatkowych środków i zadbać o dobrą kondycję finansową Klubu.

Ustępujący Zarząd życzy naszym następcom dużego  „skoku do przodu”     i wierzymy, że nasi koledzy i przyjaciele, którzy znajdą się w nowym zarządzie podołają temu zadaniu.

Drodzy Delegaci i Działacze!

         Praca na rzecz Klubu nie jest ani łatwa, ani prosta, szczególnie w dzisiejszych czasach. Nie chodzi nam o powołanie sztabu ludzi , tylko i wyłącznie „dobrej woli”, ale autentycznie zaangażowanych w dalszy rozwój naszej „Sparty” i co ważne skutecznych. Potrzebujemy w różnym stopniu i doradców, i pragmatycznych wykonawców, którzy bez oporów poświęcą swój talent i czas by kontynuować bogatą tradycję augustowskiego sportu. Pragniemy, aby przez następne dziesięciolecia Klub spełniał rolę wychowawczą, był „kuźnią” charakterów a jego zawodnicy i trenerzy byli wzorem i przykładem dla młodych dziewcząt i chłopców. To jest misja Klubu na następne lata.

Szanowni Państwo!

Pozwólcie, że w tej części  wystąpienia serdecznie podziękuję za duży wkład pracy społecznej działaczom Zarządu Klubu, kadrze szkoleniowej, a w szczególności zawodnikom, za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dziękuję naszym niezawodnym partnerom i sponsorom  za  pomoc  finansową i materialną, dyrekcjom szkół za współpracę i życzliwość, rodzicom naszych sportowców za serdeczną atmosferę i wsparcie,  przedstawicielom  prasy,  radia        i telewizji za  popularyzację  naszych  imprez i osiągnięć  sportowych oraz za twórczą i budującą krytykę.

Szczególne podziękowania składam  władzom  samorządowym  miasta            i powiatu, Urzędu Marszałkowskiego, Podlaskiej Federacji Sportu, Podlaskiemu Związkowi Kajakowemu, Polskiemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego, Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej, którzy służyli nam radą  i na co dzień wspierali nasze działania, doceniając osiągnięcia sportowe i organizacyjne Klubu.

         W imieniu Zarządu Klubu życzę nowemu Zarządowi dalszych osiągnięć, a zawodnikom i ich trenerom sukcesów sportowych i godnego reprezentowania naszego miasta i regionu na stadionach, akwenach w kraju i na świecie.

         Szanowni Zebrani, w związku z uzyskaniem mandatu Radnego Rady Miejskiej w Augustowie w ostatnich wyborach samorządowych nie mogę być członkiem Zarządu Klubu. Pełniłem funkcję najpierw wiceprezesa a w ubiegającej kadencji do dzisiaj prezesa od marca 2011 roku. Te osiem lat to ważny okres w moim „sportowym” życiu. Poznałem wielu wspaniałych ludzi. Brałem udział w organizacji wielu wspaniałych zawodów sportowych. Zawodnicy i trenerzy mają swoją ocenę moich starań i pracy na rzecz Klubu. O sukcesach Klubu mówią wszyscy, a nawet Ci, którzy nie mają z nimi nic wspólnego. Największym sukcesem, w mojej ocenie, naszego Klubu jest to, że nadal tworzymy Augustowską Rodzinę Sportową. Mimo wielu przeciwności udaje się nam utrzymać funkcjonowanie trzech sekcji co jest wyjątkową sytuacją w regionie. Obchodzone w ubiegającej kadencji jubileusze 70 lecia Klubu ( w tym sekcji piłki nożnej) i 50 lecia sekcji kajakowej i nart wodnych świadczą o trwałym wpisaniu się tych dyscyplin w życie sportowe Augustowa. Tak jak mówiłem wcześniej kontynuujemy tradycje i utrwalamy dorobek naszych poprzedników. Życzę nowemu Zarządowi aby było tak dalej, a ich działania poprawiły warunki funkcjonowania Klubu. Działalność sportowa tak jak życie sportowca to nie tylko sukcesy. Zdarzają się także porażki. O nich trzeba także mówić, aby wyciągać wnioski i unikać ich w przyszłości. Za swoją największą porażkę uważam to, że nie w pełni uzyskałem akceptację naszych działań u władz samorządowych, która miała przełożenie na finansowanie Klubu. W ostatnim okresie odczułem wręcz, że to moja osoba jest przyczyną takiego traktowania potrzeb Klubu. Tym niemniej możecie być pewni, że jako radny nie zaprzestanę zabiegania o właściwe finansowanie działalności klubów i stowarzyszeń sportowych w Augustowie. Będę zabiegał o właściwe traktowanie potrzeb sportowych dzieci i młodzieży. Najlepszą i najbardziej efektywną promocją miasta i regionu jest sport poprzez uzyskiwane wyniki augustowskich zawodników i organizowane zawody. Podkreślam, że uprawianie sportu wpływa na właściwy stan zdrowia młodego pokolenia i zmniejsza zagrożenia wynikające ze zmian cywilizacyjnych. Pamiętajcie o tym w swojej działalności. Składam wobec Was deklarację dalszej pracy na rzecz Augustowskiego Klubu Sportowego Sparta zarówno jako radny jak i członek klubu.

         Serdecznie dziękuję za uwagę.

Augustów, dnia 15 lutego 2019 r.  

dr Adam Sieńko

                             

wtorek, 26 lutego, 2019 Aktualności