« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

oferta sprzedaży – Łódź Master Craft PRO 190 ( nr rejestracyjny BM-0282)

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY OFERTOWEJ 

Przedmiot SPRZEDAŻY:   Łódź Master Craft PRO 190 ( nr rejestracyjny BM-0282)

  1. Nazwa i adres sprzedającego:

Augustowski Klub Sportowy „Sparta”     ul. Sucharskiego 15

16-3 00 Augustów

tel/fax 87  643 41 58,   NIP: 846-00-03-501,   REGON 790134993

Bank BPH 05 10600 0076 0000 4015 4000 0062

  1. Określenie przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. łódź Master Craft Pro 190  (MBCUSGR8A797) numer rejestracyjny BM-0282, rok budowy 1997 USA, (do remontu)
  2. silnik Mercruser-350 MAG nr. fabryczny OM 390 498 moc 224 KW
  3. wózek do transportu łodzi nr. rejestracyjny BIJ-8849 nr. identyfikacyjny MBCUKT0486 (uszkodzony)

Dodatkowych informacji w sprawie  sprzedaży udziela Dyrektor Klubu Pan Romuald Kabroński (tel. 876434158).

  1. Opis sporządzenia oferty.                                                          

Oferta musi być dostarczona w zamkniętej kopercie z napisem „Kupno łodzi” i zawierać dane adresowe Kupującego oraz  całkowitą cenę brutto nie mniejszą niż 18 000 zł

( osiemnaście tysięcy złotych). Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłata wadium w wysokości 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) w kasie Klubu bądź potwierdzenie dokonania przelewu na konto klubu .

  1. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 100%
  1. Miejsce i termin składania ofert:

Augustowski Klub Sportowy „Sparta”

  1. Sucharskiego 15

16-300 Augustów

do dnia 23.09.2015r  do godz. 900.

Publiczne odczytanie wszystkich złożonych w terminie ofert nastąpi bezpośrednio po godzinie 9:00 tego samego dnia w siedzibie Klubu.

Klub zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Augustów; 14 września 2015r.              

poniedziałek, 14 września, 2015 Aktualności, Pozostałe